• Zorg op maat
  • Cliënt staat centraal
  • Vaste kleine teams
Home » Financiering van de zorg

Financiering van de zorg 


Thuiszorg kan op drie manieren gefinancierd worden:

De geboden thuiszorg bij CuraSpes wordt geregeld  via drie wetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor de uitvoering van deze wetten, zijn het zorgkantoor, de gemeente en de zorgverzekeraar verantwoordelijk.

De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft recht op zorg, in een instelling of thuis. Onderdelen van deze zorg kunnen zijn: verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging of verpleging, geneeskundige zorg en vervoer naar de plaats van begeleiding of behandeling. De Wet langdurige zorg is er voor mensen die 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. De volgende zorgdiensten van CuraSpes worden bekostigd vanuit de Wlz:

Als u in aanmerking wilt komen voor een van deze producten, heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zorg thuis kunt u ontvangen met een persoonsgebonden budget (pgb) of via zorg in natura

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een wet die garandeert dat iedereen in Nederland woont of werkt, een basisverzekering afsluit. Vanuit deze basisverzekering bent u verzekerd voor verpleging en persoonlijke verzorging die u thuis ontvangt. De volgende zorgdiensten vallen onder de Zvw:

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor iedereen die ondersteuning nodig heeft om mee te kunnen doen in de
samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De Wmo is er voor ouderen en mensen met een handicap of een chronisch psychisch probleem en wordt gefinancierd vanuit de plaatselijke gemeente. De volgende zorgdiensten van CuraSpes zijn beschikbaar via de Wmo:

Als u Wmo-zorg vanuit CuraSpes wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de gemeente waar u staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Meer informatie over het aanvragen van Wmo-zorg vindt u hier. 

Neem voor meer informatie over de financieringsmogelijkheden contact met ons.